Kilowatogodzina poniżej 3 centów – cele na 2030 rok

W 2011 roku Departament Energii Stanów Zjednoczonych rozpoczął inicjatywę „SunShot”. Chodziło o wyznaczenie celów kosztów produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej do roku 2020 i 2030. Osobne cele zostały wyznaczone dla trzech kategorii: generacji energii na skalę przemysłową, przez przedsiębiorstwa i klientów indywidualnych.

Jak informowaliśmy wcześniej Departament Energi głosił niedawno, że osiągnięto cel na rok 2020 w obszarze produkcji energii na skalę przemysłową trzy lata wcześniej.

 

Koszty energii słonecznej spadają szybko

Wszystkie wyznaczone cele nie biorą pod uwagę dotacji i subsydiów. To rzeczywista technologia staje się coraz bardziej opłacalna. Innymi słowy, energia słoneczna szybko staje się technologią dojrzałą. Celem programu „SunShot” jest, aby energia słoneczna stała się konkurencyjna ze standardowymi źródłami energii. Koszty produkcji energii oblicza się przez połączenie pierwotnego kosztu instalacji z bieżącą wartością wydatków operacyjnych elektrowni. Suma ta jest dzielona przez obecną wartość netto wytwarzanej mocy, mierzoną w kilowatogodzinach (kWh).

Założenia leżące u podstaw szacunków kosztów produkcji opierają się na systemach zainstalowanych w przeciętnej jeśli chodzi o  zasoby energii słonecznej lokalizacji – reprezentowanej przez Kansas City w stanie Missouri – i nie obejmują żadnych zachęt finansowych oferowanych przez państwo czy władze lokalne.

Cele wyznaczone na rok 2020 na  kWh wynoszą: 0,06 USD dla generowania energii w skali przemysłowej, 0,08 USD dla przedsiębiorstw i 0,10 USD dla klientów indywidualnych. To właśnie ten pierwszy cel (0,06 USD) został niedawno osiągnięty.

Na wczesnym etapie procesu projektu okazało się, że inicjatywa postępuje szybciej niż przewidywano. W rezultacie wprowadzono cele na rok 2030, mające na celu zmniejszenie kosztów kWh do 0,03 USD, 0,04 USD i 0,05 USD odpowiedni dla poszczególnych kategorii, czyli o połowę do 2020 roku.

Koszty „miękkie” główną barierą w małych instalacjach słonecznych

Obniżenie kosztów energii słonecznej osiągnięto głowienie dzięki malejącym kosztom sprzętu fotowoltaicznego, większej efektywności instalacji i niższych kosztów pracy.

Tymczasem postęp w kategoriach wytwarzania energii przez przedsiębiorstwa i klientów jest wolniejszy: w ciągu sześciu lat od wprowadzenia tej inicjatywy koszty spadły odpowiednio o 6 i 15 procent.

Projekt SunShot zajął się też zrozumieniem barier rynkowych, które ograniczają przyjęcie wykorzystania energii słonecznej i dalszą redukcję jej kosztu. Okazało się, że tzw. koszty „miękkie” takie jak koszty ogólne, koszty dotarcia do klienta czy podatki pozostają najdroższym elementem wpływającym na koszt energii słonecznej w małych instalacjach.

 

Na podstawie OilPrice.com.